Práca s elementálmi

1 Cnosti a necnosti

Aby sme lepšie porozumeli podstate tieňa a jeho vplyvu na osobnosť, bude vhodné sa pozrieť na jeho bežnejšie prejavy. Pre objasnenie zatiaľ postačí sedem smrteľných hriechov kresťanskej tradície – hnev, pýcha, závisť, chamtivosť, nenásytnosť, žiadostivosť, lenivosť – a necnosti, ku ktorým patrí strach a nepoctivosť. Tieto necnosti alebo negatívne elementály sú definované nasledovne:

 

1. Hnev - emotívne agresívna alebo násilná reakcia na vnímanú hrozbu

2. Pýcha - „ušľachtilý egotizmus“, démon preoblečený za anjela

3. Nepoctivosť - úmyselné nezrovnalosti medzi myšlienkami, emóciami, slovami a činmi prameniace zo strachu pred pravdou

4. Závisť - bolestný pocit rozdielu medzi jedincom a ostatnými, povýšený na pocit veľkej túžby a postrádania

5. Chamtivosť - zhromažďovanie majetku bez pociťovania nedostatku; stav, kedy je človek ovládaný svojím majetkom

6. Strach - emotívny útek, reakcia na vnímanú hrozbu

7. Nenásytnosť - silná túžba po rozkoši ako prostriedku k úteku pred vnímanou hrozbou

8. Žiadostivosť - prílišná chtivosť doprevádzaná túžbou po ovládaní, vzniká z pocitu zraniteľnosti

9. Lenivosť - strata snahy a životného elánu, obzvlášť nedbalosť vo vzťahu k sebe samému; umŕtvovanie seba samého a sebazabudnutie

 

Tak ako temnotu môže zahnať len svetlo, uvedené hriechy môžu byť nahradené odpovedajúcimi cnosťami alebo pozitívnymi elementálmi:

 

1. Vyrovnanosť - prijatie božského cieľa

2. Pokora - vedomie, že človek existuje vďaka milosti Božej

3. Pravdivosť - zhoda myšlienok, pocitov a činov, prameniaca z presvedčenia, že naše konanie je odrazom Božej vôle

4. Rovnováha a stálosť – stav mysle vznikajúci z vedomia božskej všadeprítomnosti

5. Nepripútanosť - schopnosť naplno prežívať život bez lipnutia na čomkoľvek

6. Neohrozenosť - vytrvalé konanie tvárou v tvár nepriazni osudu, vychádzajúce z vedomia nezraniteľnosti vlastnej vnútornej duchovnej reality

7. Oddanosť - udržovanie stáleho smeru na ceste za vyššími cieľmi

8. Odovzdanosť - poskytnutie priestoru Božej vôli

9. Cieľavedomosť - konanie pochádzajúce z pochopenia seba samého

Hoci nám tieto cnosti a necnosti pripadajú jasné a ľahko rozpoznateľné, ich prejavy v rámci ľudskej osobnosti sú menej nápadné. Pri liečbe musíme necnosti rozpoznať a premeniť ich na cnosti.

 

2 Elementály

Existujú dva typy elementálov: negatívne a pozitívne. V psychológii sa negatívnymi elementálmi nazývajú „fixné túžobné myšlienky“, pretrvávajúce emocionálne – myšlienkové komplexy.

Negatívne elementály sfarbujú naše túžby, myšlienky, pocity a naše následné činy negatívnym spôsobom, napríklad, keď sme prchkí, keď sa nahneváme.

Pozitívne elementály, na druhej strane, sú tiež známe ako „myšlienkové túžby“. Sú to pretrvávajúce myšlienkovo-emocionálne komplexy/celky, kedy myšlienka prechádza pocitom a uzemňuje nás energeticky/zhmotňuje sa. Teraz sa primárne sústredíme na negatívne elementály a na to, ako sa tvoria.

My, ľudia, tvoríme elementály stále. Začína sa to takto: Povedzme, že máte silnú túžbu po niečom. Chcete zaplniť v sebe nejakú prázdnotu, uspokojiť potrebu, ktorú cítite ako nenaplnenú. A tak idete von a hľadáte objekt, ktorý naplní vašu túžbu, podobne ako márnotratný syn plytvajúci svojou energiou na rýchly život, snažiaci sa nájsť uspokojenie vo vonkajšom svete. Ak uspokojíte svoju túžbu prostredníctvom získania objektu, môže nastať dočasný pocit spokojnosti alebo pokoja, ale túžba sa rýchlo vráti a zopakujete ten istý proces, tentokrát s iným objektom – a potom s ďalším. Vždy keď sa poddáte túžbe uspokojiť si potrebu, elementál rastie vo vašom vedomí, až kým vás nezačne zotročovať. Psychológovia tomu hovoria závislosť a môže viesť až k úplnej bezmocnosti ovládať svoje činy – jedenie, pitie, hranie alebo iné správanie, na ktorom sú ľudia závislí.

Keď tvoríme elementály, nielenže osídlia náš fyzický mozog, ale sa stávajú aj bytosťami žijúcimi v našich mysliach a energetických poliach. Elementály sú energetický fenomén, obsahujú informáciu a malý program, ktorý ste pre nich napísali. Môže to byť program: „Ja chcem čokoládu.“ Tu sa cez pár zjedených kúskov, „na ktorých predsa nie je nič zlé“, môže zrodiť malý elementálik. Cez malú túžbičku po čokoláde sa môžete prepracovať až k strate kontroly a dospejete do štádia, kedy vám po čase elementál, napríklad v práci, hovorí: „Vieš, môžeš ísť do chladničky, potiahnuť si pár kúskov cudzej čokolády, aj tak to nikto nezistí.“ Ak tomu váš rozum nedokáže zabrániť, tak ste v nebezpečenstve zotročenia vašou túžbou – nezmieňujúc sa už vôbec o tom, aké dôsledky to môže mať na vaše vzťahy, v tomto prípade pracovné, ak budete v nasledovaní elementála pokračovať.

Negatívne elementály nemajú prsty iba v negatívnom správaní a v objektoch vo vonkajšom svete, ale spôsobujú tiež negatívne emócie a negatívne presvedčenia. Ak ste niekedy vo svojom živote vytvorili negatívny elementál, ktorý hovorí: „Nezaslúžim si byť milovaný,“ elementál pôjde hľadať a nájde niekoho, alebo nejakú situáciu, aby takéto želanie naplnil. Naprogramovali ste ho, aby vám sprostredkoval skúsenosť cítiť sa nemilovaný, a tak bude program pokračovať dokola, dokiaľ nedostanete to, o čom si myslí, že po tom túžite. S negatívnym elementálom vo svojom energetickom poli nájdete osobu, ktorá vás zvlášť priťahuje ale vy neviete prečo. Táto osoba vás emocionálne rozbombarduje a spôsobí, že sa cítite nehodní lásky. Možno v sebe nesie iný druh elementála, niečo úplne odlišné od vášho. Možno ten elementál hovorí: „Musím bojovať a chrániť svoju zraniteľnosť v tomto nebezpečnom svete. Môžeš byť so mnou, ale nepribližuj sa.“ Napokon vytvoríte dokonalý vzťah pre dvoch negatívnych elementálov, ktorý je však katastrofou pre ľudí hľadajúcich lásku.

Sú tri oblasti kde môže dôjsť k poraneniu:

1. Oblasť brucha – poranenia zahŕňajúce prvé tri čakry spôsobujú problém s vôľou, problém s našou schopnosťou robiť veci a konať. Poranenia v oblasti brucha obyčajne spôsobujú formovanie chamtivosti, hnevu a frustrácie. Spôsobujú problémy kontroly, napríklad žiadostivosť a emocionálnu dominanciu.

2. Oblasť srdca – poranenia v oblasti srdca sú spojené so štvrtou a piatou čakrou a vedú k problémom s láskou vo vzťahoch. Emócia hlbokého smútku je negatívnym elementálom vychádzajúcim z centra srdca.

3. Oblasť hlavy – šiesta a siedma čakra majú na starosti vaše chápanie života. Veľkým negatívnym elementálom je tu strach.

 

V skutočnosti môže byť smútok zadržiavaný v tele kdekoľvek, takisto strach a hnev. Tento model nám len pomáha sa zorientovať. Poskytuje nám návod, ako narábať s našimi negatívnymi elementálmi energeticky.

3 Vývojové štádia negatívnych elementálov

Negatívne elementály prechádzajú štvorstupňovým vývojovým štádiom, progresívne sa zhoršujúc s každým jedným stupňom. Týmito stupňami sú: útok, dialóg, závislosť a dominancia.

 

Aby sme mali predstavu progresie elementála do štvrtého stupňa, poďme sa opäť pozrieť na štyri stupne vývoja elementála hnevu.

 

1. Myšlienky hnevu sa objavia vo vašej mysli, ale ste stále schopní ich ignorovať. Elementál vám spôsobí nejakú frustráciu a netrpezlivosť, ale čoskoro odíde.

2. Nahneváte sa a začnete fantazírovať o tom, čo urobíte. Tancujete s elementálom, nebezpečne s ním pritom flirtujete.

3. Začínate jednať z hnevu, nahnevane kričíte, hovoríte nepekné veci, kritizujete a vyhrážate sa druhým a možno ich „trochu“ aj udriete. Stále ale môžete zvrátiť chod vecí, aj keď je to v tomto štádiu extrémne zložité.

4. Vaše správanie začína byť viac násilné. Rozbíjate čokoľvek, čo vám stojí v ceste, ničíte veci a všetci nech vám radšej ujdú z cesty, lebo im ide o život. Teraz ste posadnutí elementálom. Aj keď viete, že by ste takto nemali jednať, nemôžete si pomôcť. Úplne ste stratili kontrolu. Toto je veľmi nebezpečný stupeň.

 

Ako môžete vidieť, čím viac sa posúvate od jedného vývojového stupňa k druhému, tým extrémnejším sa vaše správanie stáva a je čím ďalej tým viac pravdepodobné, že bude potrebná intervencia zvonka.

Zoberme si napríklad elementál smútku. Prvým krokom je smútok, druhým je žiaľ, tretím je depresia a štvrtým sú sebadeštruktívne pohnútky, dokonca pokus o samovraždu. Keď sa dostanete na štvrtý stupeň, energia elementála je taká silná, že sa spod nej dokážete vymaniť iba za pomoci niekoho iného.

Dobrou správou je, že môžete vypustiť/uvoľniť energiu negatívneho elementála a transformovať ju na pozitívnu cnosť.

 

 

4 Vývojové štádiá pozitívnych elementálov

Podobne ako negatívne elementály, aj pozitívne elementály prechádzajú štyrmi vývojovými stupňami, ale tentokrát je každý vyšší stupeň lepší ako ten predchádzajúci. Pozitívne štádiá sú: idea, dialóg, čin a zhmotnenie.

 

Prvý krok: Idea

 

Najskôr je potrebné mať myšlienku, ktorá vás nadchýna. Táto idea je pozitívna – dobrá. Možno je to myšlienka na novú prácu alebo zlepšenie vo vašich financiách, alebo možno je to o partnerstve, alebo o nejakej úžasnej dovolenke, o vašom fyzickom zdraví alebo duchovnom rozvoji. Nech je to čokoľvek, viete, že to bude pre vás prínosom a prospechom. A tak si hovoríte: “To je naozaj krásne. To by bolo pre mňa výborné!“ Ale potom si možno poviete: „Ale nemyslím si, že by som také niečo mohol urobiť.“ A tak všetky vaše negatívne elementály začnú čvirikať a snažia sa vás presvedčiť, že to nedokážete. Otázkou je, čo urobíte? Jednoducho ich nepočúvajte. Musíte ich ignorovať, lebo ak zavrhnete svoju myšlienku už teraz, čo sa stane? Nič.

 

Druhý krok: Dialóg

 

Na druhom stupni myšlienka opäť prichádza a hovorí nám: „Áno. Je to možné. Dokážeš to. Cítiš silu a si schopný. Dokážeš to urobiť.“ Táto pozitívna myšlienka, tento tvorivý impulz pramení z vašej duše, smeruje z vášho vyššieho Ja do vašej osobnosti. V tomto štádiu môžete začať viesť rozhovor s vaším vyšším Ja (alebo anjelom strážnym) a budete cítiť nadšenie. Je niečo vo vašom vnútri, čo hovorí: „Áno!“ a celá vaša bytosť hovorí: „Áno! Áno! Áno!“ V tomto bode postupujete na ďalší stupeň.

 

Tretí krok: Čin

 

V treťom štádiu začínate premieňať pozitívne myšlienky na činy. Na začiatku to môže byť len jeden malý krok, možno telefonát, alebo malý prieskum, alebo sa o vašej myšlienke zmienite priateľovi: „Nebolo by to úžasné, keby som to mohol urobiť?“ A váš priateľ povie: „To áno! Prečo nie? Myslím, že by to bolo úžasné! Choď do toho!“ Zrazu táto myšlienka naberá viac energie, budujete ju, začínate premieňať ideu na čin. Pozitívny elementál je teraz na tretej úrovni svojho vývoja. Stal sa inšpiráciou a motiváciou. Vo vnútri cítite odvahu dosiahnuť váš cieľ a robíte kroky na uskutočnenie svojho sna. Vedie vás to ku štvrtému kroku vývoja.

 

Štvrtý krok: Zhmotnenie

 

V tomto štvrtom a poslednom štádiu sa pozitívny elementál začína zhmotňovať vo svete. Váš sen – niečo, čo ste sa rozhodli vytvoriť, vybudovať intelektuálne, emocionálne, fyzicky a duchovne – sa začína stávať skutočnosťou. V tomto bode pozitívny elementál začína žiť svoj vlastný život, podobne ako negatívny elementál, ale tentokrát vás posúva pozitívnym smerom. Viac než pohlcujúc vašu energiu, vás vezie na vlne tvorivej energie. Na rozdiel od tvorby negatívnych elementálov je tento proces oživujúci a inšpirujúci. Je to preto, že ste sa vedome rozhodli pre smer, ktorým elementál pôjde a ste živo zapojení do jeho rozletu.

 

Toto je proces, ktorým budete prechádzať pri tvorbe pozitívneho elementála. Začnete víziou alebo myšlienkou, dialógom na posilnenie nadšenia a energie okolo neho, začnete podľa neho jednať, a potom ho naplno zhmotníte. Myšlienka, pocit, čin a zhmotnenie. Ako budete pozitívnemu elementálu prinášať viac a viac energie, viac životnej energie, on vám na oplátku začne dvíhať vaše vedomie na vyššiu úroveň. Toto je energetický proces zapájajúci váš celý čakrový systém.

 

 

5 Práca s elementálmi v každodennom živote

Raz sa Daskalos spýtal Nicka Demetryho: „Považujete sa za Gréka alebo Američana?“ Nick odpovedal, že nevie. Daskalos na to povedal, že sa považuje za ľudskú bytosť. Väčšina duchovných tradícií sa síce sústreďuje na rozjímanie o Bohu, meditáciu a povýšenie vedomia, ale my sme vybrali cvičenie, ktoré oslobodzuje ľudské osobnosti od elementálov a napomáhajú prirodzenému toku duchovnej energie všetkými úrovňami bytia jedinca.

 

Šrí Hari Puňdžadži, pokračovateľ Ramany Maharšiho /bližšie kniha Cesta léčby a přeměny str.143/, tvrdí: „Dosiahnuť osvietenie je jednoduché; stačí len stáť bokom.“ Podľa Puňdžadžiho sú zdrojom utrpenia a prekážkou sebarealizácie naše túžby a stotožnenie sa so svetom. Puňdžadži vyslovene popisuje proces osvietenia ako predstavu človeka, ktorý kráča hustým lesom, ktorý pomaly horí. Túžba brániaca realizácii nášho Ja horí rovnako ako strom. Všetky stromy zhoria, okrem jedného, ktorý predstavuje túžbu po slobode. Avšak i tú musíme spáliť.

 

Duchovné cesty sú niekedy chápané ako únik pred skutočnosťou, odlúčenie od spoločnosti a prianie oslobodiť sa od súčasných životných podmienok. Preto sme vybrali cvičenia, ktoré pomáhajú žiakom prerušiť spojenie s týmito elementálmi, ktoré zahaľujú ich vnútorné duchovné svetlo. Toto svetlo sa potom môže prirodzene rozvinúť už len vďaka úmyslu, že k nemu chcem dorásť.

 

Mnoho majstrov tvrdí, že najväčšou úlohou nie je sa učiť, ale naopak, odvyknúť si od spôsobu myslenia, cítenia a jednania, ktoré bráni prirodzenému toku ducha. Keď sa raz Daskala pýtali na cvičení na získanie paranormálnych schopností, odpovedal: „Majte trpezlivosť, pretože tieto schopnosti sa rozvinú v službe láske počas očisťovania osobnosti.“ Možnou cestou, ako pristupovať k tomuto nevyhnutnému procesu odnaučovania sa, je „vyháňanie démonov“ alebo inak oslabovanie negatívnych elementálov, ktoré sme si vytvorili. „Hľadajte predovšetkým jeho kráľovstvo a spravodlivosť, a všetko ostatné vám bude pridané.“ (Mt 6,33)

 

Daskalos povzbudzoval svojich žiakov, aby robili denne sebepozorovacie cvičenia, ktoré im pomôžu vyčistiť zrkadlo mysle a citov pre duchovný rast a rozvoj. Na základe jeho podnetu a našich vlastných skúseností vám ponúkame niekoľko cvičení a pozorovaní, vhodných pre začiatok práce na elementáloch.

Každodenné sebapozorovacie cvičenie

• Každý večer si znovu preberte celý deň a určite/zadefinujte problematické zážitky

• Spýtajte sa sami seba: „Ktoré duchovné princípy som opomenul?“

• Spýtajte sa: „Ako som sa mal rozhodnúť, aby som sa dostal do súladu s duchovnými princípmi?“

• Pretvorte zážitok tak, aby vyhovoval princípu, ktorý bol porušený

• Staňte sa svojím milujúcim Ja

• Prehrajte si zážitky znovu, tentokrát v zhode s duchovnými princípmi.

 

Pri nasledovnom cvičení po čase zaznamenáte pokrok pri oslobodzovaní sa od elementálov, k čomu dochádza v týchto štádiách:

Prvé štádiá sa rovnajú tomu, čo sa v spiritualite východnej Indie nazýva mája. V ďalšom štádiu, ktorému Indovia hovoria laja, sú vonkajšie vnemy chápané ako projekcia vnútorných stavov, a ako uvedomovanie narastá, posúvame sa k jednote vedomia. Povedané tradičnými psychologickými termínmi: Prvým krokom pri procese zbavovania sa ilúzií je posun od ospravedlňovania a obviňovania seba samého k posudzovaniu seba samého. Nebezpečie tohto štádia, kedy je ešte málo rozvinutá pozorovacia schopnosť, spočíva v možnosti vytvorenia pocitu viny a negativity a ustrnutí v tomto stave. Záverečným štádiom je odpustenie, kedy sa človek zmieri s tým, čo prežíva bez toho, že by obviňoval ostatných alebo by sám pociťoval vinu. V tomto okamihu jedinec dosiahne zľutovanie a pozná, že elementál vlastne chce byť premenený a prilákaný domov láskou.

Upozorňujeme, že pri práci s elementálmi sa vyskytujú spúšťacie mechanizmy, ktoré ich môžu znovu priviesť k činnosti. Keď sa elementál vráti a čerpá z vašej energie, väčšinou ostáva na okraji vášho energetického poľa a čaká na vhodný okamih, kedy bude môcť vstúpiť do čakry s odpovedajúcou vibráciou. Vstup k ochrane vlastnej osoby, vzťahu alebo týkajúcich sa sociálnych otázok, vaše rozrušenie nad tým, čo sa deje, spotrebuje veľké množstvo éterickej vitality a oslabí vaše energetické pole. Negatívne elementály „číhajú“ na takúto slabosť, aby si mohli zjednať prístup. Pre lepšie pochopenie môžeme využiť prirovnanie: v tele prebýva mnoho vírov a baktérií, ktoré nám však nemôžu ublížiť, dokiaľ nejaký škodlivý činiteľ nenaruší imunitný systém. Potom vypukne nemoc.

V Modlitbe Pána Ježiš povedal: „A neuveď nás do pokušenia, ale vysloboď nás od zlého.“ Starosti a emocionálne reakcie nás uvádzajú do pokušenia otvoriť elementálom dvere. Je dôležité si uvedomiť, že elementály sú naše vlastné výtvory a že primárne pôsobia podľa princípu príčiny a následku. Majte na mysli Podobenstvo o rozsievačovi, že „čo zasejete, to tiež zožnete“.

Zraková predstava ako podporné cvičenie pre sebapozorovanie

• Pohodlne sa usaďte

• Zatvorte oči a zhlboka dýchajte

• Sústreďte svoju pozornosť na srdce

• Predstavte si pred sebou veľké zrkadlo

• Dívajte sa na seba do zrkadla a vykreslite si situáciu, ktorá je typická pre niektorú zo základných necností alebo pre

    negatívny elementál, ktorý s ňou súvisí

• Predstavte si, že táto základná necnosť stojí za zrkadlom v akejkoľvek forme svojho prejavu

• Privolajte ju, nech sa ukáže celá, pohliadnite jej do očí

Spýtajte sa:

a) Ako škodíš mne a tým, ktorých milujem?

b) Prečo sa ťa držím?

c) Čo si ma naučila utrpením, ktoré si mi spôsobila?

Povedzte:

d) Už ťa nepotrebujem

e) Už ťa nechcem vidieť ako svoje Ja

f) Chcem sa stať svojím milujúcim Ja

• Hoďte necnosti do plameňov jantárového zlatého sveta a nechajte ich zhorieť

• V kruhu tejto jantárovej žiary vystúpi z plameňa vaše milované Ja

• Vtlačte si tento obraz seba samého do srdca