Vzdelávací program Etherikos

Etherikos - škola energetického liečenia

Kurzy vedie Dr. Nicholas Demetry – holistický psychiater, liečiteľ a učiteľ energetického spirituálneho liečenia. Študoval tradičnú medicínu – lekársky diplom získal na Emory University School of Medicine – a spirituálne liečenie u rôznych učiteľov, liečiteľov a šamanov (napr. na Papua Novej Guinei). Do svojej práce integruje obe stránky medicíny, tradičnú i alternatívnu. Zasadil sa o výskum hlbších zákonitostí mentálneho liečenia a nemoci. Rôzne druhy spirituálnych praktík sa naučil u cyperského mystika a liečiteľa Dr. Stylianosa Atteshlisa, známejšieho pod menom Daskalos alebo Strovoloský mág. Dr. Nicholas Demetry má privátnu prax v Atlante (USA) a je riaditeľom Medzinárodnej školy energetického liečenia Etherikos v Atlante.

 

Semináre a certifikované kurzy

 

Certifikovaný vzdelávací program Etherikos

1. stupeň - Spirituálne (duchovné) liečenie – týmto kurzom sa začína liečebný program Etherikos. Vysvetlíme si pôvod spirituálnej liečby, ako usmerňovať éterickú energiu Ducha svätého u seba aj u iných ľudí a základné princípy liečby popísané Daskalom. Naučíme vás techniky Etherikos liečby, ako si zvyšovať energiu Chi, liečbu farbami a ako pristupovať k liečbe na diaľku. Povieme si, ako čakry (ich „fungovanie“) ovplyvňujú naše zdravie a choroby. Objasníme si proces vytvárania negatívnych elementálov (negatívne myšlienkové formy) a ich vplyv na nás. Naučíme vás veľmi účinnú a pritom jemnú metódu liečby nazývanú Poncka kruh. Dozviete sa aj ako vnímať štyri typy éterickej energie a ako s nimi pracovať; ako sa v meditácii spojiť s archanjelmi; ako komunikovať s Duchom Svätým prostredníctvom modlitieb a meditácií pri liečení seba alebo niekoho iného.

 

2. stupeň - Liečba vnútorného dieťaťa – na tomto kurze sa zameriame na emocionálnu a mentálnu liečbu osobnosti a naučíme sa, ako vyčistiť naše éterické pole od negatívnych myšlienok a traumatických zážitkov uchovaných v nás z predchádzajúcich vývojových období. Naučíme vás Etherikos proces (E.R.P.) čistenia čakrových centier a rozpustenia/liečenia blokov spôsobených negatívnou energiou, ktoré bránia nášmu psychickému a duševnému rastu a úspechu v našom živote.

 

3. stupeň – Minulé (predošlé životy) - ancestral liečenie – v tomto seminári prehĺbime náš liečebný proces prostredníctvom zamerania sa na rodinné traumy, ktoré postihli životy našich predošlých generácií a tiež na spomienky na dôležité/ústredné traumatické zážitky z minulých životov, ktoré doteraz ovplyvňujú naše životné rozhodnutia a voľbu toho, ako žijeme. Naučíme vás veľmi efektívnu a bezpečnú techniku návratu do minulých životov pre liečenie našich tráum. Naučíme vás aj ako identifikovať udalosti, ktoré v našom rodinnom systéme podvedome (nezdravé úlohy, ktoré sme hrali ako obete, záchrancovia a zneužívatelia) ovplyvnili a ovplyvňujú nás a našich blízkych fyzicky, citovo a duševne.

 

4. stupeň – Partnerstvo medzi mužom a ženou – v tomto kurze odkryjeme základné poznatky o mužskej a ženskej energii a naučíme sa, ako liečiť/ozdraviť naše partnerstvo. Prostredníctvom liečebných techník si vyjasníme/ozrejmíme naše minulé traumy pochádzajúce z nezdravého modelu matky a otca, aby sme pochopili, čo to znamená, byť mužom a ženou. Ponúkame mužsko-ženskú alchymickú techniku pre vyrovnanie našich vlastných jin-jang energií. Preskúmame päť spôsobov dávania a prijímania lásky v partnerstve, rôzne úrovne vzťahov a aj to, ako naše predchádzajúce zranenia prispeli k výberu kritérií, na základe ktorých sme si volili partnerov. Prostredníctvom „sebaliečenia“ budeme kultivovať viac lásky, porozumenia a mieru/pokoja v našom partnerstve.

 

5. stupeň - Archetyp duše – archetypy boli popísané ako živé odtlačky energetických vzorov v našej psychike, ktoré sú univerzálne obsahom a ktoré dávajú zmysel a štruktúru našim životným skúsenostiam. Prostredníctvom archetypov sme schopní rozvinúť rôzne kreatívne schopnosti a životné návyky. Existuje sedem hlavných archetypov, podľa ktorých žijeme: 1. Prírodný muž 2. Milovník 3. Bojovník 4. Kráľ a Kráľovná 5. Iluzionista/Kúzelník 6. Prorok/Vizionár 7. Mudrc/Starešina.

Môžeme mať zdravý alebo nezdravý vzťah k týmto archetypom. Ak s nimi máme nejaké problémy, spôsobí to, že sa správame ako obeť, zneužívateľ alebo záchranca a prežívame tomu primerané pocity. V tomto seminári sa naučíme liečebné techniky, ktoré nám umožnia vytvoriť zdravé spojenia s archetypmi a pomôžu prebudiť v nás tie dary, ktoré Duch daroval svetu.

 

6. stupeň - Kurz viny a hanby – hanba a vina sú považované za najtoxickejšie a najdeštruktívnejšie pocity ľudí. Tieto energie majú svoje korene v tom, čo my sami považujeme za neprijateľné v nás a v iných ľuďoch. V tomto seminári vás naučíme metódam, ktoré zneutralizujú naše pocity viny a hanby a pomôžu nám vybudovať si zdravý most k odpusteniu. Vina a hanba spôsobujú pocity menejcennosti a zabraňujú nám, aby sme našli v našich životoch lásku, mier, radosť a úspech. Techniky budú robené tak, aby zahojili naše najhlbšie pocity viny.

 

7. stupeň - Spirituálna regresia – v tomto seminári vás oboznámime jednak s tým, čo sa stane s dušou v období po ukončení života, ale aj s rôznymi rozmermi skúseností, ktoré podstupujeme v období života. Kam ideme/smerujeme, čo sme sa naučili, ako rozhodujeme o našej budúcej inkarnácii. Dozvieme sa, kto sú naši duchovní sprievodcovia, aj čo bolo zmyslom nášho života. Techniky, ktoré sa naučíme, nás povedú k tomu, aby sme objavili skutočný význam a zmysel života a dôvod, prečo sme vlastne tu. Účastníci seminára v sebe často objavia „nové“ talenty a schopnosti z minulých inkarnácií, ktoré boli stratené či zabudnuté a rozvinú v sebe hlbšie poznanie, vnímanie a prijatie života.

 

8. stupeň – Enneagram - slovo „Enneagram“ pochádza z gréčtiny a znamená 9 rôznych pohľadov na realitu. Enneagram je duchovné učenie o tom, ako každé z deviatich univerzálnych osobnostných typov rastie cez štyri stupne duchovného rozvoja: 1. Úroveň konformizmu/prispôsobovania sa (správanie sa podľa zažitých a všeobecne prijímaných vzorov) 2. Úroveň svedomia (riadime sa podľa vnútorných morálnych zásad) 3. Vzťahová úroveň bez pripútanosti 4. Úroveň integrovania/celistvosti/jednoty. Dozvieme sa, ktorý z každého typu v enneagrame je najviac prejavovaný v priebehu procesu rastu, a aj ako premeniť to čo zranilo a poznamenalo našu osobnosť do duševných darov a vyššieho vedomia. Každý typ má negatívne vášne, mentálne fixácie a zranenia, ktoré môžu byť premenené do vyšších hodnôt svätej idey a duchovnej podstaty duše. Štúdiom enneagramu nepomôžeme len sebe ale aj iným ľuďom, a zároveň nám to bude v živote nápomocné pri rozvíjaní väčšieho pochopenia a porozumenia pre ich stavy rozpoloženia práve tak, ako aj pre naše vlastné.

 

Seminár Gnostická kabala

Cieľom tohto seminára je poskytnúť liečebné postupy a meditácie na podporu prebudenia Kristovho vedomia a božskej lásky prostredníctvom špeciálneho procesu vzostupu - nanebovzatia (angl. ascension).

Etherikos ponúka rad šiestich kurzov gnostickej kresťanskej kabaly.

Kurz 1 ponúka oboznámenie so základmi rozsiahleho systému Kabaly.

Vysvetlenie 10 sefír a troch pilierov kabaly a ich prepojenie a spoluprácu s príslušnými archanjelmi a cvičenia pre rozvoj vnímania a prežívania vnútorného naladenia pri štúdiu kabaly.

Kurz 2 pokračuje v štúdiu sefír, ich prepojením s čakrovým systémom, pozitívnymi a negatívnymi elementálmi, tienistými a svetlými stránkami každého osobnostného typu, čo korešponduje s hlbším skúmaní sefiry Yetzirah (astrálne univerzum).

Kurz obsahuje liečivé meditácie a cvičenia pre emocionálne liečenie a transformáciu. V tomto kurze budeme venovať pozornosť 10 anjelským rádom a ako nám pomáhajú pri fyzickom a emocionálnom liečení. Vydáme sa na cestu s Herkulom, ktorý prešiel skúškami deviatich úloh, ktoré sa vzťahujú k emocionálnemu (astrálnemu) telu Yetzirah, pre osobné a kolektívne liečenie.

Kurzom 3 pokračuje naša cesta vzostupu skúmaním sveta Beriyah (mentálne telo).

Liečivá sila svätých ideálov a blahoslavenstiev Ježiša Krista ako inštrukcií daných jeho učeníkom - Kázanie na hore.

Kurz 4 prináša hlbšie pochopenie toho, ako používať božské mená sefír pre liečenie seba aj ostatných a ako vytvárať duchovnú ochranu.

Štyri úrovne Kristovho vedomia budú vysvetlené s cvičeniami na vytvorenie kontaktu, rozvíjania a odovzdávania liečivej energie štyroch úrovní, ktoré prehlbujú lásku k sebe, svojej rodine, ľudstvu a (božského) ducha. Ako používať energie troch svätých triád pri učení sa - doplníme informácie týkajúce sa práce s liečivou energiou archanjelov v oblasti dosahovania životných cieľov.

Kurz 5 skúma svet duše a univerzum Acilut (Atzilut).

Pomocou podobenstiev z Kristovho učenia a prehĺbením skúseností a porozumením desiatim esenciám duše, budeme skúmať, ako žiť v prítomnosti, v prúde toku duchovnej milosti a naučíme sa rozlíšiť, ako sa vedomie mysle líši od vedomia duše. V priebehu kurzu sa budeme zaoberať typológiou sefír, povieme si, ako sa vyvíjajú v každom z nás a pomáhajú nám na ceste k sebarealizácii a ako si môžeme každý navrhnúť svoju jedinečnú cestu k božskej láske a posvätnej službe.

Kurz 6 je dynamický zážitok nanebovzatia a uzdravenie fyzického, emocionálneho, mentálneho a duchovného tela v nás. Okrem toho budeme venovať pozornosť Daskalovmu symbolu života, prepojeniu s gnostickou kabalou a liečivými cvičeniami.

 

Seminár Kamene

 12 drahých kameňov svätého Jána z Knihy zjavenia

 V záverečnej kapitole Knihy zjavenia svätého apoštola Jána je opísaná vízia nového Jeruzalema – veľkého duchovného mesta, ktoré obsahuje 12 vrstiev z drahých kameňov. Každý z týchto drahokamov má zvláštne liečivé účinky a skrytý duchovný význam pre individuálny život jednotlivých účastníkov. Na seminári budeme preberať jedinečné vlastnosti každého z kameňov pre fyzické, emocionálne a duševné uzdravenie. Odhalíme svoje úlohy duchovného vývoja, ktoré každý kameň predstavuje a liečivými cvičeniami uvoľníme negativitu, ktorú v sebe držíme.

Naučíte sa interpretovať energiu každého kameňa, ich vplyv na čakry a rezonanciu s energiou archanjelov, ktorí pracujú cez energetické pole kameňov, to všetko vám pomôže získať dôveru vo svoje intuitívne schopnosti.

Každý účastník by si mal priniesť na seminár dvanásť nasledujúcich kameňov:

opál, lapis lazuli, chalcedón, akvamarín, sardonyx, karneol, žltý topás, číry alebo biely beryl alebo zelený smaragd, peridot (olivín), chrysopras, zirkón (prírodný červený alebo zmiešané farby), ametyst.

Tieto kamene môžu byť nájdené za lacný peniaz ako neopracované malé kamene alebo sa vám podarí nájsť ich aj v leštenej podobe. Nemusia dosahovať kvality ako pre výrobu šperkov. Dva až tri semináre budú potrebné na pokrytie všetkých 12 kameňov za účelom dokončenia liečivého procesu.

 

Seminár Daskalos

Duchovné učenie a liečenie v línii od Ježiša Krista, Sv. Jána apoštola a Daskala. Vnútorná gnostická duchovná tradícia múdrosti a učenia, ktorá pretrváva už posledných 2000 rokov vytvorená na základe vnútorného učenia Krista, bola opäť predostretá verejnosti prácou Dr. Stylianosa Atteshlisa známeho ako Daskalos v Liečení a duchovných praktikách energetickej transformácie.

Ponúkam tri kurzy, ktoré predstavia účastníkom prácu s éterickým energetickým dvojníkom pre každé z našich tiel - fyzickým, emocionálnym a mentálnym. Vysvetlím ako nabiť éterického dvojníka jednotlivých tiel s cieľom uzdraviť a vyliečiť z chorôb prostredníctvom podpory liečivej energie archanjelov jednotlivých živlov. Poskytnem mnoho cvičení na vytvorenie éterických energetických dvojníkov jednotlivých tiel. Naučíte sa aj ako posielať iným osobám v núdzi liečivú energiu.

Seminár je rovnako vhodný pre začínajúcich študentov ako aj pre pokročilých, a zároveň aj všetkých záujemcov o liečebné postupy Daskala.